Efectio Ltd. („Efectio“) je odpovědná za poskytování platformy výzev – my.efectio.com („platforma výzev“). Podmínky používání (dále jen „podmínky“) obsahují informace o obecných podmínkách používání platformy výzev, ochraně osobních údajů a pravidlech výzvy. Podmínky se vztahují na všechny osoby (dále jen „uživatel“), které používají a/nebo navštěvují platformu výzev.

Přístupem, používáním a/nebo registrací na platformě výzev uživatel souhlasí s tím, že se seznámil s podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Efectio se zavazuje informovat Uživatele o všech změnách Podmínek tak, aby byl Uživatel informován o všech změnách Podmínek, neboť obsah Podmínek může být měněn, upravován, doplňován dle uvážení a potřeby společnosti Efectio.

Pokud Uživatel nesouhlasí se všemi Podmínkami, bude mu odepřeno další používání platformy výzvy a nebude mu udělen přístup k registraci. Uživatel přebírá odpovědnost za dodržování Podmínek. Zaškrtnutím možnosti „Přečetl/a jsem si a přijímám Podmínky a zásady ochrany osobních údajů“, když je k tomu Uživatel vyzván, přebírá plnou odpovědnost za dodržování těchto Podmínek a souhlasí s nimi.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se pravidel platformy pro výzvy, napište nám na adresu Efectio: team@efectio.com.

Podmínky

Uživatel – fyzická osoba, která je zaregistrována na platformě výzev Efectio.

Veřejná výzva – bezplatná nebo placená výzva, která je dostupná kterémukoli uživateli platformy.

Firemní výzva – uzavřená, placená výzva, která je placená a organizovaná firmou pro její zaměstnance.

Manažer – osoba odpovědná za profil výzvy společnosti.

Správce – uživatel, kterému byl udělen přístup ke správě konkrétní výzvy, tj. k úpravě obsahu nastavení výzvy.

Přístup a používání služby

Efectio poskytuje přístup k platformě výzev, jejímu technickému provozu a/nebo obsahu, a to na žádost zákazníka a s příslušným plánem poplatků za výzvy. Platforma výzev je přizpůsobena přání zákazníka a typu výzvy – veřejná výzva, firemní nebo kancelářská výzva. V případě potřeby je poskytována další podpora, poradenství a další komunikace s klientem.

Platby

Pro přístup k placeným produktům/službám Efectio musí uživatel předem uhradit zvolený platební plán.

Uživatel souhlasí s poskytnutím informací nezbytných pro úspěšné dokončení platební transakce:

  • v případě fyzické osoby: mimo jiné včetně čísla účtu nebo kreditní karty, údajů o platnosti kreditní karty a/nebo jména účtující osoby.
  • v případě právnické osoby: jméno, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, číslo účtu, číslo účtu, číslo účtu, číslo účtu, číslo účtu, číslo účtu, číslo účtu, číslo účtu.

Registrací placeného produktu / služby uživatel prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn použít kreditní kartu nebo jiný způsob platby spojený s produktem / službou a že poskytnuté informace jsou pravdivé, správné a úplné.

Odesláním těchto podmínek Uživatel uděluje společnosti Efectio právo předat tyto údaje třetím stranám za účelem zajištění plné úhrady za produkt / službu Efectio.

Odpovědné a zákonné používání platformy Výzvy

Uživatel se zavazuje dodržovat všechna níže uvedená pravidla týkající se používání platformy Výzva. Informace zveřejněné Uživatelem na Platformě výzev nezakládají žádnou odpovědnost společnosti Efectio vůči ostatním osobám, které neporušují následující podmínky:

Urážlivý obsah:

Uživatel nesmí nahrávat, používat, zveřejňovat, distribuovat ani jinak šířit nezákonný, urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický, obtěžující, výhružný, škodlivý, škodlivý obsah, který by mohl urážet nebo narušovat soukromí jiných osob nebo jinak poškozovat platformu Výzvy.

Nelegální obsah:

Nesmíte nahrávat, stahovat, zveřejňovat, distribuovat nebo jinak přenášet obsah, který usnadňuje nezákonné, trestné nebo podvodné použití platformy Výzva.
Obsah chráněný autorskými právy:

V rámci platformy Challenge nesmíte nahrávat, stahovat, zveřejňovat, distribuovat, upravovat, měnit nebo přenášet obsah, který by mohl porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo duševní vlastnictví jiné osoby. Porušení může vyplývat z neoprávněného kopírování, zveřejňování, upravování, pozměňování nebo dalšího šíření jakéhokoli obsahu, včetně grafiky, obrázků, fotografií, log, softwaru, produktů, hudby nebo videa. Zveřejněním jakéhokoli obsahu prostřednictvím platformy Výzva uživatel potvrzuje, že má zákonné právo takový obsah používat, šířit a zveřejňovat. společnost Efectio si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah, který porušuje pravidla zveřejňování obsahu uvedená výše v podmínkách, a to upozorněním uživatele. V případě opakovaného porušení má Efectio právo Uživatele vymazat a odepřít mu další přístup k platformě Challenge.
Ochrana osobních údajů a autorská práva

Každý registrovaný Uživatel je povinen nezveřejňovat přístupové údaje ke svému účtu jiným osobám. Veškeré úkony na platformě Challenge s profilem registrovaného uživatele, při kterých bylo použito správné uživatelské jméno a heslo, budou považovány za úkony, které na tomto profilu provedl sám registrovaný uživatel.

Každý uživatel je plně odpovědný za veškeré informace, které zveřejní na platformě Výzva, a přebírá plnou odpovědnost za případné důsledky takového zveřejnění. Uživatel může na platformě Výzva zveřejňovat pouze obsah, ke kterému má plná a neomezená práva.

Uživatel nesmí dekompilovat, rozebírat ani jinak zveřejňovat zdrojový kód platformy Výzva, objektový kód, základní strukturu, myšlenky nebo algoritmy, dokumentaci nebo informace související s platformou Výzva. Uživatel nesmí kopírovat, distribuovat, upravovat, překládat ani vytvářet odvozená díla založená na platformě Challenge. Uživatel smí používat platformu Výzva pouze k zamýšleným účelům a nesmí ji používat k žádným jiným účelům ve prospěch třetích stran.

Uživatel souhlasí s tím, že Platforma výzev a názvy, loga, obsah, designové materiály (ve zkratce „značky“) v ní obsažené jsou majetkem společnosti Efectio s.r.o. Uživatel není oprávněn bez předchozího souhlasu společnosti Efectio Ltd. užívat Známky k jakémukoli reklamnímu, propagačnímu či jinému komerčnímu účelu.

Uživatel souhlasí s tím, že Platforma Výzvy a názvy, loga, obsah, designové materiály (v souhrnu „Značky“) v ní obsažené jsou majetkem společnosti Efectio Ltd. Uživatel není oprávněn užívat Známky jakýmkoli reklamním, propagačním či jiným komerčním způsobem bez předchozího souhlasu společnosti Efectio Ltd.

Dobrovolné návrhy na zlepšení platformy Výzva

Společnost Efectio ani její zaměstnanci v žádném případě neschvalují ani nezohledňují předložené nápady nebo doporučení a zlepšování produktu Efectio, včetně marketingových aktivit, reklamních nápadů, obalů produktů a dalších souvisejících materiálů, názvu, obchodního průzkumu, nových produktů, názvů produktů. Cílem těchto zásad je předejít sporům, pokud se produkty Efectio nebo marketingové strategie zdají být podobné nápadům předloženým společnosti Efectio nebo zaměstnancům společnosti.

Výše uvedená pravidla se vztahují na jakýkoli nápad, návrh nebo podnět podaný dobrovolně, bez ohledu na prohlášení obsažené v doprovodném materiálu. Všechny nápady dobrovolně předložené společnosti Efectio, s výjimkou případů, kdy porušují naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou předloženy dobrovolně, se stávají majetkem společnosti Efectio bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

Odpovědnost společnosti Efectio

Efectio zajišťuje přístup k platformě Výzvy a její technický provoz. Efectio nenese žádnou odpovědnost za jakékoli budoucí aktivity Uživatelů. Uživatelé jsou odpovědní za svůj zdravotní stav a kondici, jakož i za své výkony a výsledky prostřednictvím využívání produktů/služeb Efectio.

Efectio odmítá jakoukoli odpovědnost za následnou, náhodnou nebo nepřímou ztrátu jakéhokoli druhu peněz a/nebo zisku (bez ohledu na to, zda jsme byli nebo nebyli informováni o tom, že taková ztráta může nastat) v souvislosti s jakoukoli činností na platformě Efectio Challenge. Tento odstavec se vztahuje na veškerý obsah a služby dostupné na platformě Výzva.

Vrácení peněz za nákup služby

Uživatelé mají právo požádat o vrácení zaplacených peněz v plné výši do 15 dnů od zaplacení služby, pokud není na portálu nebo v popisu služby uvedeno jinak. Pro vrácení zaplacených peněz musí Uživatel kontaktovat Poskytovatele Služby e-mailem: team@efectio.com, přičemž k tomuto e-mailu přiloží doklad o zaplacení a výzvu k vrácení zaplacených peněz.

Uživatel se může kdykoli bezplatně a bezplatně odhlásit ze Služby v sekci „Profil“ nebo požádat o ukončení Služby Efectio telefonicky na čísle +371 29166733 nebo e-mailem na adrese team@efectio.com. Po ukončení Služby Efectio pozastaví automatické platby z karty Uživatele a může okamžitě a trvale vymazat veškeré informace o Uživateli, včetně analýzy aktivit, veškerého poskytnutého poradenství, růstových plánů, jídelníčků a tréninkových plánů.

Řešení sporů

Veškeré spory mezi společností Efectio a Uživatelem budou řešeny jednáním. Pokud se takové spory nepodaří vyřešit, budou řešeny soudem Lotyšské republiky v souladu s Podmínkami a zákony a předpisy Lotyšské republiky s přihlédnutím ke kolizním zásadám, kterými se může řídit použití cizího práva.